Parkeren en aanhangers op complex

Op vorige ledenvergaderingen maakten we afspraken over onze parkeerplekken en gebruik van ons schuif-toegangshek. We hebben over een aantal auto’s de politie gebeld en zij hebben de langparkeerders aangeschreven. We hadden van iemand een auto staan die deze auto ooit bij ons geparkeerd had (geeneens een tuinder overigens) en bijna vergeten was dat haar auto hier al ruim een jaar stond. Ook worden er heel regelmatig auto’s en busjes geparkeerd van mensen die hun auto thuis niet kwijt kunnen en dat zijn ook lang niet altijd tuinleden. We vragen van iedereen om hun auto hier niet te parkeren als zij niet naar hun tuin gaan.

We zijn een volkstuinvereniging met vrij veel parkeerplekken in verhouding tot andere volkstuincomplexen, maar we zijn meer dan een parkeerplaats alleen. Kom je naar de tuin met je auto? Geen enkel probleem. Ga je weer weg? Neem je auto dan weer mee. Ga je naar Blijdorp, Sparta, de moskee of het park? Dan ook geen auto op SNV parkeren. We zijn daar nu een aantal maanden mee bezig en het scheelt echt heel veel aan inbellen in het toegangshek en parkeren. Na een aantal vriendelijke verzoekjes halen we uiteindelijk wel het gebruikte telefoonnummer uit het toegangshek.

En dan nog: willen de eigenaren van de aanhangers zo vriendelijk zijn hun aanhanger mee naar huis te nemen?

Versoepeling coronamaatregelen

Het kabinet heeft dinsdagavond (19-5) weer een versoepeling van de maatregelen in het bestrijden van het coronavirus afgekondigd.
In het verlengde hiervan heeft de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond via de Gemeente Rotterdam laten weten dat het vanaf heden toegestaan is om met maximaal 4 volwassenen op de eigen tuin te zijn (kindjes uit het eigen gezin mogen natuurlijk mee naar de tuin). Uiteraard moeten de bezoekers 1,5 meter afstand bewaren. Alle overige richtlijnen blijven onverminderd van kracht.

Nou, dat is in ieder geval al een stapje in de goede richting. Ga er alsjeblieft goed mee om.

Maatregelen Corona

De gemeente Rotterdam heeft middels de noodverordening tot 1 juni 2020 maatregelen afgekondigd. Voor de tuincomplexen houdt dat het volgende in:
– blijf zo veel mogelijk thuis
– bezoek de tuin met maximaal 2 personen
– geen visite op de tuin, barbecue met maximaal 2 personen
– het verenigingsgebouw, winkel, schuur, toiletgebouw en sportveldje zijn gesloten
– houd 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij een praatje op het pad en onderhoud van het semi-openbare deel
– leden met een gezin waarvan iemand ziekteverschijnselen heeft, blijven thuis. Het volkstuincomplex wordt niet gebruikt als quarantaine oord.

Burgemeester Aboutaleb heeft de noodverordening COVID-19 afgekondigd. Handelen in strijd met de voorschriften uit deze verordening is strafbaar gesteld in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. Strafmaatregelen kunnen zijn: hechtenis, een geldboete of sluiting van het volkstuincomplex. Tevens wanneer u zich niet houdt aan deze maatregelen, zal dit onmiddellijk leiden tot beëindiging van uw lidmaatschap en verwijdering van het complex.
Wanneer iedereen zich houdt aan deze regels kan het complex open blijven en kunnen we ervoor zorgen dat de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperkt wordt.

Stichting Volkstuinen in Nederland

Maatregelen op SNV

Ook op SNV worden de komende tijd aanpassingen doorgevoerd in verband met het coronavirus. Zo gaat het clubhuis voorlopig dicht. Ook de loods zal geen materialen uitlenen en onze afvalplek blijft voorlopig dicht. Algemeen werk is iig tot eind maart opgeschort.

De bestuurskamer zal op zaterdagen ook gesloten zijn. Deze maatregelen zijn voorlopig tot en met 6 april en tegen die tijd volgen we de adviezen van de overheid. Emails worden gewoon gelezen, dus zo goed als we kunnen zal het meeste werk digitaal gaan. Gelukkig hebben we allemaal een tuintje waarop we ons kunnen vermaken. Houd die aanbevolen afstand van elkaar en blijf vooral thuis bij klachten. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Rob van Dijk
voorzitter

Handhavingskader en controle op volkstuinen

Vorige week ontvingen wij deze brief van SVIN:

De gemeenteraad heeft 30 november 2017 het beheerkader volkstuinen Rotterdam 2017 vastgesteld. Hiermee zijn de kaders vastgelegd waarbinnen de tuinders hun hobby kunnen uitoefenen. Bij de vaststelling van dit beheerkader is besloten dat de handhaving wordt aangescherpt in aansluiting op bestaande regelgeving. De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het samen met SVIN uitwerken van de huurovereenkomst en het borgen van een goede samenwerking. In overleg met SVIN wordt nu uitvoering gegeven aan dit onderdeel van het beheerkader.

Om de kwaliteit van de volkstuincomplexen goed te houden en de complexen goed te kunnen blijven beheren voor u als bestuur, is handhaving op naleving van het beheerkader essentieel. Controle op handhaving van het beheerkader vergt een goede voorbereiding. Wat wordt er gecontroleerd, door wie wordt er gecontroleerd en hoe leggen we de gegevens vast. Dit is nu geregeld. Er is een applicatie ontwikkeld om op locatie, op elk moment een eensluidende en objectieve controle te kunnen uitoefenen. Ook de extra inzet van mankracht om deze controle uit te voeren, is geregeld.
De controle zal worden uitgevoerd door medewerkers van de gemeente Rotterdam van de afdeling bouw- en woningtoezicht en van SO-Vastgoed. De controle is met name gericht op slecht onderhoud, overtreding van bouwvoorschriften, illegale bewoning, vervuiling van terrein en overlast. Deze controle van de volkstuincomplexen wordt steekproefsgewijs gedaan.
De uitkomst van deze controle wordt verwerkt in een rapport en aan de hand van deze uitkomsten zullen er indien nodig acties worden uitgezet om geconstateerde onrechtmatigheden op te lossen.

In de week van 17 februari wordt gestart met deze controle. De medewerkers zullen zelfstandig het terrein betreden.

Met vriendelijke groet,
Stichting Volkstuinen in Nederland

Op zoek naar de Wasbeer

Zoals we een poosje terug al schreven, was een wasbeer ontsnapt en naar SNV gewandeld. Af en toe werd het dier gesignaleerd en dat hebben we Blijdorp laten weten. De diergaarde gaat nu actief op zoek naar dit beestje en zoekt naar sporen van zijn aanwezigheid. Als de oppassers sporen hebben gevonden, zetten ze daar kooien neer om de wasbeer te kunnen vangen en uiteraard komen ze dan dagelijks kijken of de wasbeer gevangen is. Mocht je dus een kooi tegenkomen op of bij je tuin, wil je dan zo vriendelijk zijn deze te laten staan?

Geplaatst op Categorieën Nieuws

Werkgroep Japanse duizendknoop

Dewerkgroep heeft contacten gelegd met al onze tuinburen zoals Diergaarde Blijdorp en Prorail. De diergaarde heeft inmiddels een strikt maaibeleid neergelegd, wat betekent dat als de plant zo’n 20 cm hoog is zal worden gemaaid. De diergaarde betreurde de maaibeurt waarbij de aannemer alles had laten liggen zodat het alle kanten uit kon waaien. Diergaarde Blijdorp heeft toen de aannemer terug laten komen om het op de juiste manier te laten verwerken.
Heb je het vermoeden dat je de Japanse Duizendknoop op je tuin hebt laat het dan weten via info@vtv-snv.nl
Geplaatst op Categorieën Nieuws

8 juni 2019 – Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor onze algemene ledenvergadering op zaterdag 8 juni 2019. De vergadering begint om 10.30 uur. Het clubhuis is open vanaf 10.00 uur. Wanneer de vergadering begonnen is kunnen wij u niet meer inschrijven als deelnemer.

De agenda is als volgt:
>Opening
>Notulen laatst gehouden ledenvergadering
>Secretarieel jaarverslag 2018
>Financieel jaarverslag 2018
>Rapportage kascontrolecommissie
>Stand van zaken
>Rondvraag
>Sluiting
De komende tijd zullen wij u alle vergaderstukken mailen. Wilt u een geprinte versie, dan kunt u de vergaderstukken in de bestuurskamer afhalen vanaf 25 mei aanstaande.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Rob van Dijk
Voorzitter

Japanse duizendknoop

Gelukkig heeft een aantal tuinleden gereageerd op ons oproepje om te laten weten of – en waar- de Japanse duizendknoop waargenomen is op ons complex. Op dit moment weten we dat de plant verspreid is over het hele complex. Van het eiland tot achterin, er zijn best wat tuinen waar de plant groeit. We hopen de komende tijd nog meer reacties te krijgen.

Leo Hoogwerf (van tuin 221) is voor zijn werk bezig met het inventariseren van, onder andere, deze plant en is bereid om ons van informatie te voorzien. Je mag hem aanspreken als je meer wilt weten. Leo vroeg ons ook om de juiste benaming te gebruiken voor alle duidelijkheid, de Japanse duizendknoop dus.

We hoeven niet ongerust te zijn voor de verspreiding van zaden, zo vertelde Leo. Dat komt door het gebrek aan mannelijke planten van de Japanse duizendknoop. Het afvoeren van delen van deze plant vraagt om extra aandacht. Gooi het vooral niet in de groencontainer maar in afgesloten vuilniszakken bij het restafval in de rolcontainers. Dat restafval wordt verbrand, groen in de groencontainer wordt verwerkt voor o.a. compost.

Bijgaand sturen we informatie welke we van onze beheerder ontvingen. Hierin kun je wat meer vinden aan informatie over de Japanse duizendknoop. De reactie van de gemeente Rotterdam op het advies van Burgerpanel Rotterdam kun je vinden op hun website