Parkeren en aanhangers op complex

Op vorige ledenvergaderingen maakten we afspraken over onze parkeerplekken en gebruik van ons schuif-toegangshek. We hebben over een aantal auto’s de politie gebeld en zij hebben de langparkeerders aangeschreven. We hadden van iemand een auto staan die deze auto ooit bij ons geparkeerd had (geeneens een tuinder overigens) en bijna vergeten was dat haar auto hier al ruim een jaar stond. Ook worden er heel regelmatig auto’s en busjes geparkeerd van mensen die hun auto thuis niet kwijt kunnen en dat zijn ook lang niet altijd tuinleden. We vragen van iedereen om hun auto hier niet te parkeren als zij niet naar hun tuin gaan.

We zijn een volkstuinvereniging met vrij veel parkeerplekken in verhouding tot andere volkstuincomplexen, maar we zijn meer dan een parkeerplaats alleen. Kom je naar de tuin met je auto? Geen enkel probleem. Ga je weer weg? Neem je auto dan weer mee. Ga je naar Blijdorp, Sparta, de moskee of het park? Dan ook geen auto op SNV parkeren. We zijn daar nu een aantal maanden mee bezig en het scheelt echt heel veel aan inbellen in het toegangshek en parkeren. Na een aantal vriendelijke verzoekjes halen we uiteindelijk wel het gebruikte telefoonnummer uit het toegangshek.

En dan nog: willen de eigenaren van de aanhangers zo vriendelijk zijn hun aanhanger mee naar huis te nemen?

Statuten en Reglementen 2020

Nu onze afvalplaats en ons gashok weer enigszins open gaan, is het misschien handig als je even langs de bestuurskamer loopt om de boekjes van Statuten en Huishoudelijk Reglementen op te halen zoals we op de ledenvergadering hebben afgesproken. Scheelt weer aan verzendkosten toch? Je kan ze ook online bekijken

Maatregelen corona

De gemeente Rotterdam heeft middels de noodverordening tot 1 juni 2020 maatregelen afgekondigd. Voor de tuincomplexen houdt dat het volgende in:
– blijf zo veel mogelijk thuis
– bezoek de tuin met maximaal 2 personen
– geen visite op de tuin, barbecue met maximaal 2 personen
– het verenigingsgebouw, winkel, schuur, toiletgebouw en sportveldje zijn gesloten
– houd 1,5 meter afstand van elkaar, ook bij een praatje op het pad en onderhoud van het semi-openbare deel
– leden met een gezin waarvan iemand ziekteverschijnselen heeft, blijven thuis. Het volkstuincomplex wordt niet gebruikt als quarantaine oord.

Burgemeester Aboutaleb heeft de noodverordening COVID-19 afgekondigd. Handelen in strijd met de voorschriften uit deze verordening is strafbaar gesteld in artikel 443 van het Wetboek van Strafrecht. Strafmaatregelen kunnen zijn: hechtenis, een geldboete of sluiting van het volkstuincomplex. Tevens wanneer u zich niet houdt aan deze maatregelen, zal dit onmiddellijk leiden tot beëindiging van uw lidmaatschap en verwijdering van het complex.
Wanneer iedereen zich houdt aan deze regels kan het complex open blijven en kunnen we ervoor zorgen dat de verspreiding van het coronavirus zoveel mogelijk beperkt wordt.

Stichting Volkstuinen in Nederland

Maatregelen op SNV

Ook op SNV worden de komende tijd aanpassingen doorgevoerd in verband met het coronavirus. Zo gaat het clubhuis voorlopig dicht. Ook de loods zal geen materialen uitlenen en onze afvalplek blijft voorlopig dicht. Algemeen werk is iig tot eind maart opgeschort.

De bestuurskamer zal op zaterdagen ook gesloten zijn. Deze maatregelen zijn voorlopig tot en met 6 april en tegen die tijd volgen we de adviezen van de overheid. Emails worden gewoon gelezen, dus zo goed als we kunnen zal het meeste werk digitaal gaan. Gelukkig hebben we allemaal een tuintje waarop we ons kunnen vermaken. Houd die aanbevolen afstand van elkaar en blijf vooral thuis bij klachten. Zorg goed voor jezelf en voor elkaar!

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Rob van Dijk
voorzitter

Handhavingskader en controle op volkstuinen

Vorige week ontvingen wij deze brief van SVIN:

De gemeenteraad heeft 30 november 2017 het beheerkader volkstuinen Rotterdam 2017 vastgesteld. Hiermee zijn de kaders vastgelegd waarbinnen de tuinders hun hobby kunnen uitoefenen. Bij de vaststelling van dit beheerkader is besloten dat de handhaving wordt aangescherpt in aansluiting op bestaande regelgeving. De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het samen met SVIN uitwerken van de huurovereenkomst en het borgen van een goede samenwerking. In overleg met SVIN wordt nu uitvoering gegeven aan dit onderdeel van het beheerkader.

Om de kwaliteit van de volkstuincomplexen goed te houden en de complexen goed te kunnen blijven beheren voor u als bestuur, is handhaving op naleving van het beheerkader essentieel. Controle op handhaving van het beheerkader vergt een goede voorbereiding. Wat wordt er gecontroleerd, door wie wordt er gecontroleerd en hoe leggen we de gegevens vast. Dit is nu geregeld. Er is een applicatie ontwikkeld om op locatie, op elk moment een eensluidende en objectieve controle te kunnen uitoefenen. Ook de extra inzet van mankracht om deze controle uit te voeren, is geregeld.
De controle zal worden uitgevoerd door medewerkers van de gemeente Rotterdam van de afdeling bouw- en woningtoezicht en van SO-Vastgoed. De controle is met name gericht op slecht onderhoud, overtreding van bouwvoorschriften, illegale bewoning, vervuiling van terrein en overlast. Deze controle van de volkstuincomplexen wordt steekproefsgewijs gedaan.
De uitkomst van deze controle wordt verwerkt in een rapport en aan de hand van deze uitkomsten zullen er indien nodig acties worden uitgezet om geconstateerde onrechtmatigheden op te lossen.

In de week van 17 februari wordt gestart met deze controle. De medewerkers zullen zelfstandig het terrein betreden.

Met vriendelijke groet,
Stichting Volkstuinen in Nederland

Op zoek naar de Wasbeer

Zoals we een poosje terug al schreven, was een wasbeer ontsnapt en naar SNV gewandeld. Af en toe werd het dier gesignaleerd en dat hebben we Blijdorp laten weten. De diergaarde gaat nu actief op zoek naar dit beestje en zoekt naar sporen van zijn aanwezigheid. Als de oppassers sporen hebben gevonden, zetten ze daar kooien neer om de wasbeer te kunnen vangen en uiteraard komen ze dan dagelijks kijken of de wasbeer gevangen is. Mocht je dus een kooi tegenkomen op of bij je tuin, wil je dan zo vriendelijk zijn deze te laten staan?

Vleermuizen op VTV SNV

Volgens onze stadsecologen vliegen er 3 soort vleermuizen op ons complex: de ruige- en gewone dwergvleermuis en de rosse vleermuis. Alle drie de soorten stellen andere eisen aan hun verblijf. Wat betreft de locatie geven de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis een voorkeur aan bomen en de gewone dwergvleermuis aan gebouwen. Wanneer kasten worden opgehangen aan bomen zou dit voornamelijk voor de ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis functioneel kunnen zijn en incidenteel voor gewone dwergvleermuis. De ruige- en gewone dwergvleermuis zijn spleet bewonende soorten waarvoor platte kasten geschikt zijn. De rosse vleermuis is een holte bewonende soort, hiervoor zijn bolle kasten geschikt. De kans is overigens groter dat een ruige dwergvleermuis gebruik zal maken van de kasten dan rosse vleermuizen. Door zowel platte als bolle kasten op te hangen kunnen beide soorten een plek vinden. Wat verder van belang is dat de kasten worden opgehangen opminimaal 3 meter hoogte en er sprake is van een vrije ‘aanvliegroute’ (ofwel dat binnen 3 meter rondom de kast geen overhangende takken/bebouwing e.d. aanwezig zijn, zodat de vleermuizen de kast in kunnen). Verder is het van belang dat de locatie en omgeving niet verlicht is en de kasten op verschillende windrichtingen worden opgehangen (voornamelijk zuid/west en enkele bolle kasten op noord/oost). Een geschikte locatie is bijvoorbeeld langs de watergangen en de aaneensluitende bomenrijen langs de grens van het terrein.

Wat betreft het materiaal bevelen de stadsecologen een houtbetonnen kast aan aangezien houten kasten vaak kapot worden gemaakt door spechten.

Er zijn goede ervaringen met dit type kasten: Schwegler 2F(N) of VK WS 04 voor bolle kasten en Schwegler 1FF of VKWS02 voor platte kasten.

Mocht je een kast op gaan hangen, wil je ons dan de locatie laten weten? De stadsecologen willen dat graag weten voor hun database en dat geven wij dat aan hen door.

Ledenvergadering over statuten

Hierbij dan eindelijk de uitnodiging voor onze ledenvergadering waarin we de nieuwe statuten moeten vaststellen. De ledenvergadering vindt plaats op dinsdagavond 3 september aanstaande om 19.30 uur in ons clubhuis.
Om op al onze vragen te reageren komt prof. mr. Marjan Olfers naar onze vergadering. Zij is gespecialiseerd in verenigingsrecht en kan alles wat we moeten weten toelichten. Omdat deze statuten voor ons allemaal belangrijk zijn vragen we u dan ook om zeker te komen naar deze ledenvergadering. Machtigingen kunnen alleen afgegeven worden volgens onze statuten artikel 16, lid 2.
Zodra we nieuwe statuten hebben kunnen we in overleg met SViN om het onderhuurcontract te behandelen. Pas dan kunnen wij aanspraak maken op het onderhoud wat de gemeente Rotterdam in beheer heeft gegeven bij SViN.

De agenda ziet er als volgt uit:

  • Opening
  • Mededelingen
  • Notulen laatst gehouden ledenvergadering (bijlage)
  • Nieuwe statuten – in principe gaat het om de artikel 6 en al de regels waar we de term ‘ entiteit, zoals bedoeld in artikel 6’ gebruiken.
  • Dit agendapunt wordt behandeld door Marjan Olfers
  • Uitleg door Marjan Olfers
  • Gelegenheid tot vragen stellen
  • Vaststellen nieuwe statuten door voorzitter
  • Sluiting

Met vriendelijke groet,
Rob van Dijk
Voorzitter