Categoriearchief: Uncategorized

Vleermuizen op VTV SNV

Volgens onze stadsecologen vliegen er 3 soort vleermuizen op ons complex: de ruige- en gewone dwergvleermuis en de rosse vleermuis. Alle drie de soorten stellen andere eisen aan hun verblijf. Wat betreft de locatie geven de ruige dwergvleermuis en de rosse vleermuis een voorkeur aan bomen en de gewone dwergvleermuis aan gebouwen. Wanneer kasten worden opgehangen aan bomen zou dit voornamelijk voor de ruige dwergvleermuis en rosse vleermuis functioneel kunnen zijn en incidenteel voor gewone dwergvleermuis. De ruige- en gewone dwergvleermuis zijn spleet bewonende soorten waarvoor platte kasten geschikt zijn. De rosse vleermuis is een holte bewonende soort, hiervoor zijn bolle kasten geschikt. De kans is overigens groter dat een ruige dwergvleermuis gebruik zal maken van de kasten dan rosse vleermuizen. Door zowel platte als bolle kasten op te hangen kunnen beide soorten een plek vinden. Wat verder van belang is dat de kasten worden opgehangen opminimaal 3 meter hoogte en er sprake is van een vrije ‘aanvliegroute’ (ofwel dat binnen 3 meter rondom de kast geen overhangende takken/bebouwing e.d. aanwezig zijn, zodat de vleermuizen de kast in kunnen). Verder is het van belang dat de locatie en omgeving niet verlicht is en de kasten op verschillende windrichtingen worden opgehangen (voornamelijk zuid/west en enkele bolle kasten op noord/oost). Een geschikte locatie is bijvoorbeeld langs de watergangen en de aaneensluitende bomenrijen langs de grens van het terrein.

Wat betreft het materiaal bevelen de stadsecologen een houtbetonnen kast aan aangezien houten kasten vaak kapot worden gemaakt door spechten.

Er zijn goede ervaringen met dit type kasten: Schwegler 2F(N) of VK WS 04 voor bolle kasten en Schwegler 1FF of VKWS02 voor platte kasten.

Mocht je een kast op gaan hangen, wil je ons dan de locatie laten weten? De stadsecologen willen dat graag weten voor hun database en dat geven wij dat aan hen door.

Ledenvergadering over statuten

Hierbij dan eindelijk de uitnodiging voor onze ledenvergadering waarin we de nieuwe statuten moeten vaststellen. De ledenvergadering vindt plaats op dinsdagavond 3 september aanstaande om 19.30 uur in ons clubhuis.
Om op al onze vragen te reageren komt prof. mr. Marjan Olfers naar onze vergadering. Zij is gespecialiseerd in verenigingsrecht en kan alles wat we moeten weten toelichten. Omdat deze statuten voor ons allemaal belangrijk zijn vragen we u dan ook om zeker te komen naar deze ledenvergadering. Machtigingen kunnen alleen afgegeven worden volgens onze statuten artikel 16, lid 2.
Zodra we nieuwe statuten hebben kunnen we in overleg met SViN om het onderhuurcontract te behandelen. Pas dan kunnen wij aanspraak maken op het onderhoud wat de gemeente Rotterdam in beheer heeft gegeven bij SViN.

De agenda ziet er als volgt uit:

  • Opening
  • Mededelingen
  • Notulen laatst gehouden ledenvergadering (bijlage)
  • Nieuwe statuten – in principe gaat het om de artikel 6 en al de regels waar we de term ‘ entiteit, zoals bedoeld in artikel 6’ gebruiken.
  • Dit agendapunt wordt behandeld door Marjan Olfers
  • Uitleg door Marjan Olfers
  • Gelegenheid tot vragen stellen
  • Vaststellen nieuwe statuten door voorzitter
  • Sluiting

Met vriendelijke groet,
Rob van Dijk
Voorzitter

Nieuwsbrief Juli’19

We hebben onlangs de nieuwsbrief verzonden per mail. Vergeten te lezen? Je kan hem hier teruglezen.

IN DEZE NIEUWSBRIEF
 – processierups- Japanse duizendknoop- Over de karren- Vrijhouden paden- bloemetjes en kaartjes- fietsen en brommeren op SNV- nieuwe tuinders- Tuinkeuringen- Blijdorp Festival- Feestoverlast

8 juni 2019 – Algemene ledenvergadering

Hierbij nodigen wij u uit voor onze algemene ledenvergadering op zaterdag 8 juni 2019. De vergadering begint om 10.30 uur. Het clubhuis is open vanaf 10.00 uur. Wanneer de vergadering begonnen is kunnen wij u niet meer inschrijven als deelnemer.

De agenda is als volgt:
>Opening
>Notulen laatst gehouden ledenvergadering
>Secretarieel jaarverslag 2018
>Financieel jaarverslag 2018
>Rapportage kascontrolecommissie
>Stand van zaken
>Rondvraag
>Sluiting
De komende tijd zullen wij u alle vergaderstukken mailen. Wilt u een geprinte versie, dan kunt u de vergaderstukken in de bestuurskamer afhalen vanaf 25 mei aanstaande.

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur
Rob van Dijk
Voorzitter

Japanse duizendknoop

Gelukkig heeft een aantal tuinleden gereageerd op ons oproepje om te laten weten of – en waar- de Japanse duizendknoop waargenomen is op ons complex. Op dit moment weten we dat de plant verspreid is over het hele complex. Van het eiland tot achterin, er zijn best wat tuinen waar de plant groeit. We hopen de komende tijd nog meer reacties te krijgen.

Leo Hoogwerf (van tuin 221) is voor zijn werk bezig met het inventariseren van, onder andere, deze plant en is bereid om ons van informatie te voorzien. Je mag hem aanspreken als je meer wilt weten. Leo vroeg ons ook om de juiste benaming te gebruiken voor alle duidelijkheid, de Japanse duizendknoop dus.

We hoeven niet ongerust te zijn voor de verspreiding van zaden, zo vertelde Leo. Dat komt door het gebrek aan mannelijke planten van de Japanse duizendknoop. Het afvoeren van delen van deze plant vraagt om extra aandacht. Gooi het vooral niet in de groencontainer maar in afgesloten vuilniszakken bij het restafval in de rolcontainers. Dat restafval wordt verbrand, groen in de groencontainer wordt verwerkt voor o.a. compost.

Bijgaand sturen we informatie welke we van onze beheerder ontvingen. Hierin kun je wat meer vinden aan informatie over de Japanse duizendknoop. De reactie van de gemeente Rotterdam op het advies van Burgerpanel Rotterdam kun je vinden op hun website

Hakseldag 11 mei 2019

Op zaterdag 11 mei aanstaande gaan we het ingeleverde hakselhout weer versnipperen. Hakselhout kun je dus TOT en MET woensdag 8 mei inleveren. De zaterdag dat we gaan hakselen kun je geen haksel hout meer inleveren. Snippers kun je weghalen wanneer onze afvalinzamel plek open is. Lijkt het je leuk om te helpen met hakselen? Nou, graag! We gaan beginnen om 8.30 uur.