Handhavingskader en controle op volkstuinen

Vorige week ontvingen wij deze brief van SVIN:

De gemeenteraad heeft 30 november 2017 het beheerkader volkstuinen Rotterdam 2017 vastgesteld. Hiermee zijn de kaders vastgelegd waarbinnen de tuinders hun hobby kunnen uitoefenen. Bij de vaststelling van dit beheerkader is besloten dat de handhaving wordt aangescherpt in aansluiting op bestaande regelgeving. De afgelopen jaren heeft de nadruk gelegen op het samen met SVIN uitwerken van de huurovereenkomst en het borgen van een goede samenwerking. In overleg met SVIN wordt nu uitvoering gegeven aan dit onderdeel van het beheerkader.

Om de kwaliteit van de volkstuincomplexen goed te houden en de complexen goed te kunnen blijven beheren voor u als bestuur, is handhaving op naleving van het beheerkader essentieel. Controle op handhaving van het beheerkader vergt een goede voorbereiding. Wat wordt er gecontroleerd, door wie wordt er gecontroleerd en hoe leggen we de gegevens vast. Dit is nu geregeld. Er is een applicatie ontwikkeld om op locatie, op elk moment een eensluidende en objectieve controle te kunnen uitoefenen. Ook de extra inzet van mankracht om deze controle uit te voeren, is geregeld.
De controle zal worden uitgevoerd door medewerkers van de gemeente Rotterdam van de afdeling bouw- en woningtoezicht en van SO-Vastgoed. De controle is met name gericht op slecht onderhoud, overtreding van bouwvoorschriften, illegale bewoning, vervuiling van terrein en overlast. Deze controle van de volkstuincomplexen wordt steekproefsgewijs gedaan.
De uitkomst van deze controle wordt verwerkt in een rapport en aan de hand van deze uitkomsten zullen er indien nodig acties worden uitgezet om geconstateerde onrechtmatigheden op te lossen.

In de week van 17 februari wordt gestart met deze controle. De medewerkers zullen zelfstandig het terrein betreden.

Met vriendelijke groet,
Stichting Volkstuinen in Nederland