Uitnodiging ledenvergadering 1 december 2018

Hierbij nodigen wij u uit voor de algemene ledenvergadering op zaterdag 1 december 2018 om 10.30 uur in ons clubhuis.

Om 10.00 uur is het clubhuis open. Als de ledenvergadering begonnen is schrijven we geen deelnemers aan de ledenvergadering meer in.

De agenda voor de ledenvergadering is als volgt:

 • Opening
 • Mededelingen
 • Notulen ledenvergadering 29 september 2018 (bijlage)
 • Voorstellen
 • Waterreglement (bijlage)
 • Telefoonnummers in toegangshek en eigen bijdrage (bijlage)
 • Begroting 2019 met toelichting (bijlagen)
 • Voorstel contributieverhoging met jaarlijkse prijsindexatie
 • Voorstel financieel reglement (bijlage wordt nagestuurd)
 • Rondvraag
 • SluitingBijlagen niet online beschikbaar maar op te vragen bij bestuur. Is ook via mail verzonden naar de leden.
Geplaatst op Categorieën Nieuws