Toekomstplannen Gemeente Rotterdam

Strategische Verkenning Verstedelijking & de Van Nelleknoop

Omgevingsvisie van de groei van de stad; Juli 2019, Gemeente Rotterdam: Strategische Verkenning Verstedelijking

Volkstuin visie Rotterdam
Het College van B&W geven aan in 2021 een volkstuin visie Rotterdam te willen ontwikkelen.
[Ter info, Gemeente Amsterdam heeft een nieuw volkstuin beleid ontwikkeld en aangepast na inspraak tuinders gepubliceerd okt 2020 Uitvoeringsstrategie Volkstuinenbeleid]
Gemeente Rotterdam, Beheerkader Volkstuinen 2017
Gemeente Rotterdam, Rapport Volkstuinenmonitor 2016
Rapport van periodieke inventarisatie en prognose van vraag en aanbod Rotterdamse verblijfstuinen en nutstuinen

Locatieonderzoek Kanaalweg 2021
01-12-2020 Brief van burgemeester en wethouder met betrekking tot het locatieonderzoek Kanaalweg.
In deze brief noemt het College voor het eerst de voorgenomen uitplaatsing van voetbalvereniging Steeds Hooger naar Volkstuin Streven naar Verbetering. Alle onderliggende stukken over de plannen zijn te downloaden:
Collegebrief aan gemeenteraad, betreft Lokatieonderzoek Kanaalweg, 2020-12-01
Gemeente Rotterdam, Locatieonderzoek Kanaalweg Analysedeel, 17 mar 2020
Gemeente Rotterdam, Locatieonderzoek Kanaalweg Variantendeel, 01 dec 2020

03-02-2021 Vergadering Commissie Zorg, Onderwijs, Cultuur en Sport (2018-2022)
2.06 Herindeling Kanaalweg; uitplaatsingsplan vv Steeds Hooger

27-01-2021 Vergadering Inspreekmoment Herindeling Kanaalweg 06:24:54
27 insprekers voor Streven naar Vebetering, zie twitterverslag

18-02-2021 Vergadering Gemeenteraad
Agenda punt 23. (@ 6:51) Brief van burgemeester en wethouder met betrekking tot het locatieonderzoek Kanaalweg.
Twee moties zijn aangenomen rondom Locatieonderzoek Kanaalweg:

Motie 5:
Een ruime meerderheid van de Rotterdamse gemeenteraad heeft steun uitgesproken voor het behoud van volkstuinvereniging Streven naar Verbetering.

Motie 7: voor de zomer tot een uitplaatslocatie voor Steeds Hoger te komen