Tijdslijn

Volkstuinvereniging Streven naar Verbetering is opgericht in 1938. Onze rijke geschiedenis is nauw verbonden met die van Rotterdam. De basis van de vereniging blijft altijd een sterk en sociaal collectief, zelfredzaam, met kennis van en liefde voor de natuur. Ons bijzondere DNA bewijst al meer dan 80 jaar zijn kracht.
In de zeventiende eeuw ontstonden de eerste volkstuincomplexen in Rotterdam toen particulieren met elkaar stukken land buiten de stad kochten. Door de aanleg van lanen werd deze grond opgedeeld in percelen en de gebruikers van die tuintjes onderhielden het complex gezamenlijk. Dit soort volkstuinderijen werd bekend als ‘laanorganisaties’. Hoewel de gebruikers er voornamelijk groente voor eigen gebruik verbouwden, is het zeer waarschijnlijk dat er ook al siergewassen werden geteeld.
Bron: Volkstuinen in Zuid-holland. Over heden, verleden en toekomst van volkstuinen in Zuid-Holland , Erfgoedhuis Zuid-Holland.

1563018793227
b_w_boy
IMG-20160214-WA0001
IMG-20160214-WA0002
black_white_photo_dad_daughter
1978_40_Jarig_bestaan_jpg
Hardloopwedstrijd_jpg_-_OneDrive
Sjoelen_op_het_pad_jpg_-_OneDrive
Carnaval_in_de_kantine_jpg_-_OneDrive
Bloemencorso_j
cropped-SNV_1938-1953.jpg
uitreiking_4000ste_compostvat_RBvV_pdf_-_OneDrive
sint_op_paard
IMG-20160214-WA0000

 • 1930 Omstreeks 1930 kregen ongeveer 40 werklozen de gelegenheid om op ‘kosteloze tuintjes’ aan de slag te gaan in de Blijdorpse polder, die nog uit weilanden en opgespoten terreinen bestond. Er werd zelfs een stempellokaaltje geplaatst. De aanvankelijk ongeorganiseerde volkstuinders, die snel in aantal toenamen, hebben twee verenigingen gesticht: Blijdorp in 1934 en op 13 december 1938, Streven naar Verbetering.
 • 1938 Stichting van Volkstuinvereniging Streven naar Verbetering op 13 december 1938.
 • 1942 in 1942 moest het terrein worden ontruimd. De beide verenigingen konden naar de Zestienhovense polder of naar de Spaanse polder verhuizen. Blijdorp koos voor Zestienhoven en SNV koos voor de Spaanse polder.
 • 1946 in 1946 werd de Spaanse polder als industrieterrein aangewezen. SNV mocht terug naar het oude complex onder voorwaarde dat de vereniging het gehele terrein (18 hectare!) in gebruik zou nemen. Die voorwaarde werd aanvaard hoewel het terrein aan de Abraham van Stolkweg sterk verwaarloosd was. Er kwamen in totaal 800 tuinen. Met veel inspanning en kosten werd er een mooi geheel van gemaakt.
 • 1949 De Rotterdamse Bond van Volkstuinders (RBvV) werd opgericht en SNV zegt haar lidmaatschap bij de Algemeen Verbond van Volkstuinders op om zich aan te sluiten bij de RBvV. De Rotterdamse volkstuinverenigingen denken dat een sterke Rotterdamse bond meer kan doen aan belangenbehartiging. Op SNV wordt een consumptietent neergezet en door een aantal dames beheerd. Bron: Jaarverslag SNV 1949
 • 1951 De bepaling gaat van kracht dat op volkstuinen tussen oktober en april niet verbleven mag worden. Bron: De Waarheid 8-10-1954
 • 1952 Met het hijsen van de vlag opende burgemeester van Walsum het clubhuis van SNV. Het nieuwe clubhuis is een ontwerp van de heren Lamet en Kramer, beiden lid van SNV. Gemeenteraadslid mevrouw Dekhuyzen-Zeehuisen sprak een woord tot de vrouwen van de volkstuinders, die hun mannen vaak moeten afstaan aan de tuin. ‘Maar de vrouw heeft in dezen ook een eigen taak -zij moet de volkstuin maken tot een centrum van gezelligheid en zo moet het volkstuinleven leven worden voor het hele gezin.’ Namens de leden worden stoelen en tafels aangeboden voor het clubhuis.
 • 1954 Twee jaar later nadat het clubhuis geopend was kreeg de vereniging bericht dat op het terrein een groengordel zou worden aangelegd. Van de 800 tuinen moeten er 300 verdwijnen.
 • 1957 In 1957 kon de gemeente deze groengordel niet aanleggen vanwege de bestedingsbeperking
 • 1958 De leden zelf begonnen met de aanplanting en zette dit werk in 1959 voort. Zo ontstonden alle openbare borders, gazons en verdere inrichting van het volkstuinencomplex. De plannen voor de aanleg van de Economische Hogeschool in de Blijdorpse polder zijn niet doorgegaan en de gemeente heeft besloten dat het een recreatiegebied mag blijven.
 • 1960 in 1960 waren er geruchten over de aanleg van een gemeentelijk wijkpark.
 • 1961 SNV besluit tot een bouwstop van de modelhuisjes, want waarom dure huisje laten bouwen als ze toch maar kort konden blijven staan. Het complex was al een wijkpark, zo dachten de volkstuinders, en er werden bankjes geplaatst en andere voorzieningen getroffen voor de wandelaars.
 • 1962 SNV telt ongeveer 550 leden
 • 1963 tot en met 1963 was aan huisjes, kweekkassen, grondverbetering en beplanting bijna een miljoen gulden geïnvesteerd. Gemiddeld was dat per lid fl. 2.000,– Op 9 september 1963 werd het monument, een phoenix, op SNV onthuld door mevrouw M.C.J. Ruys-van Eek, ter ere van het 25 jarig bestaan van SNV. Na de onthulling van het monument opende Ir. Ruys, rijkstuinbouwconsulent volkstuinen de tentoonstelling in het clubhuis.
  Bron: Het vrije Volk 9-9-1963
 • 1965 Bij de gemeentelijke complexkeuring ontvangt SNV de 2e prijs. De najaarstentoonstelling van de Dahlia- en Chrysantenclub van SNV wordt geopend door de echtgenote van de burgemeester mevrouw Thomassen.
 • 1966 De contributie wordt verhoogd met Fl. 10
 • 1967 Het aantal aanvragen voor een tuin op SNV loopt op naar 133. Er wordt een ledenstop ingesteld om de reeds ingeschreven kandidaten een kans te geven op een tuin op SNV. Er zijn op SNV 20 nieuwe tuinhuisjes in aanbouw. Bron: Jaarverslag SNV 1967
 • 1968 SNV bestaat 30 jaar en nog steeds is onzekerheid of de vereniging een permanente status zal krijgen. Door de voorzitter van de Raad voor de Lichamelijke Opvoeding, dr. G.Bosma, wordt de vlag gehesen. Hij wenst het bestuur veel geluk en dankte tevens voor de 30 jaar lange zorg waardoor een verwaarloosd terrein herschapen is in een lustoord. Namens alle leden wordt een elektrische stencilmachine en een schrijfmachine aan het bestuur overhandigd. Na het officiële gedeelte komt wethouder Langerak zijn gelukwensen overbrengen.
 • 1970 En weer zal SNV een flinke veer moeten laten. De gemeente heeft voor het bestemmingsplan van de Blijdorpse polder een stuk grond nodig, waardoor 232 van de 550 tuinen zullen moeten verdwijnen. Zestien jaar daarvoor moest de vereniging ook al een stuk grond afstaan en die grond ligt in 1970 nog steeds braak.
 • 1971 In de Europoort wordt ons nieuwe clubhuis afgebroken en men hoopt het clubhuis vóór het nieuwe seizoen te kunnen openen. Bron: Jaarverslag SNV 1971. De gemeente Rotterdam wijst een stuk bouwgrond aan wat door de gemeente bouwrijp moet worden gemaakt. Er zijn nogal wat verhuizingen naar dat nieuwe gedeelte van het complex. Bij Stichting Volkstuinhuisjes worden 45 tuinhuisjes aangevraagd welke allemaal bezet kunnen worden. Tuinhuisjes zijn 4x4m of 5x4m.
 • 1972 In de krant kunnen we lezen dat de plannen voor het wijkpark Blijdorp gereed zijn. Van de 500 tuinen moet SNV er 150 inleveren. Bron: NRC 20-4-1972
 • 1973 de gemeente heeft plannen voor een groot wijkpark en geeft een aantal volkstuinders tot eind december de tijd om hun tuintjes te ontruimen. De meeste tuinders geven hier gevolg aan maar ook blijft een aantal tuinders zitten en weigeren te vertrekken. Zij richten een eigen vereniging op, Nieuw Begin en splitsen zich af van SNV. Nieuw Begin krijgt van de gemeente te horen dat aan het eind van dat jaar alle tuin(huisjes) ontruimd moeten zijn.
 • 1974 De aanleg van de waterleidingen en riolering is gerealiseerd. De net aangelegde waterleidingen werden met regelmaat weer kapot gereden door het zware vrachtverkeer. Ook wordt een parkeerplaats aangelegd. Bron: Clubblad met Jaarverslag SNV,  mei 1975
 • 1976 Op 4-9-1976 verklaarde wethouder De Jong van Sport & Recreatie het terrein officieel permanent. In het jaarverslag lezen we dat door een aantal enthousiaste leden een vliegtuigje was gehuurd met een sleep met daarop de tekst: SNV IS PERMANENT. Bron: Jaarverslag 1976
 • 1980 Op 21 december 1980 brandt het clubhuis helemaal af. Het was nét opgeknapt overigens. Bron: Jaarverslag 1980 en 22-12-1980 Vrije Volk, met foto.
 • 1981 Voor het eerst krijgt SNV een vrouw als voorzitter: mevrouw Wil Pertierra. Bij een ledenvergadering in april 1981 wordt het plan en de begroting voor een nieuw (Hagi) clubhuis aangenomen. Bron: Jaarverslag 1981
 • 1982 In elke tuin zal de ‘gemeente-aansluiting’ van het water vervangen door een watermeter. Dit wordt op een ledenvergadering van 23 april 2982 besloten. Tuinleden moeten een formulier invullen en inleveren bij het bestuur omdat alle materialen worden besteld. In 1982 maakt het bestuur bekend voor welke watermeter gekozen is en ook hoe de meterputten eruit dienen te zien. Er komt een flinke commissie van. Op 26 juni 1982 wordt de bouwspeeltuin De Botte Spijker officieel geopend. Men is begonnen met het leggen van de fundering van het nieuwe clubhuis. In de stadskrant van 14-4-1982 wordt vermeld dat voor het kappen van bomen eerst een kapvergunning moet worden aangevraagd. Op 25 september 1982 wordt het nieuwe clubhuis officieel geopend. Een fanfarekorps ging de verschillende bestuursleden op hun tuin afhalen en begeleidde deze naar het clubhuis. Bron: Clubblad juni 1982
 • 1983 In het clubblad van 1983 (51) staat een gedetailleerde tekening hoe een meterput eruit moet zien. Vanaf 1 juni 2983 worden per tuin het waterverbruik afgelezen van de watermeters. Er zijn een aantal informatieavonden waarbij bestuursleden van de RBvV aanwezig zijn. Door de aanleg van de spoorwegdriehoek en spoorbrug over de Delfshavense Schie. zullen 24 tuinen moeten verdwijnen. In 1983 legt de RBvV de ‘Bouwverordening Volkstuinen’ bij de verenigingen neer. Deze bouwregels zijn tot stand gekomen door (veel) overleg tussen de diensten Bouw- en Woningtoezicht en Sport en Recreatie van de gemeente Rotterdam en de RBvV en worden op 19 maart 1983 aan de verenigingen gepresenteerd. Veel van het toezicht van niet toegestane opstallen komt terecht bij de verenigingsbesturen en de ssancties worden aan de verenigingen bekend gemaakt dmv een brief van de RBvV van 14 augustus 1989. Bron: Clubblad juni 1983 (51), Overbouwregels: Jaarverslag 1989
 • 1988 SNV bestaat 50 jaar. Zoals op zoveel volkstuinverenigingen begint ook op SNV een leegstand te ontstaan. Er staan zo’n 30 tuinen vrij. Het spoorwegviaduct vordert gestaag maar geeft veel geluidsoverlast. Er zijn honderden heipalen de grond in gegaan en de vele vrachtwagens geven veel stofoverlast. Er is een inbraakgolf en in sommige laantjes worden zo’n 5, 6 tuinhuisjes opengebroken. De eerste geruchten over een uitbreiding van Diergaarde Blijdorp steken in oktober de kop op. Op SNV zijn de eerste zonnepanelen op tuinhuisjes te zien en SNV organiseert een informatieavond over zonnepanelen.
 • 1989 Ondanks veel beloften vanuit de gemeente en Diergaarde Blijdorp dat SNV geen tuinen zal moeten inleveren, begint het erop te lijken dat de plannen van de uitbreiding een behoorlijk groot stuk van SNV gaan vragen. Bron: Jaarverslag 1989

Clubs van SNV:
Dahlia- en chrysantenclub (1966 335 leden/1967 381 leden)
Bloemschikclub (opgericht in 1965)
Klaverjasclub (opgericht in 1962)
Reisvereniging SNV (opgericht 8-9-1968)
Zangkoor
Visclub